Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALING

1.1 Onder CopyCentre wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan het bedrijf CopyCentre geregistreerd in het handelregister onder nummer 64978761 handelend onder de naam CopyCentre, gevestigd en kantoorhoudend te Epe.

1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden begrepen in wiens opdracht en voor wiens rekening door CopyCentre goederen of diensten worden geleverd.

ARTIKEL 2: ALGEMENE TOEPASSING

2.1 Met deze leveringsvoorwaarden, ingaande 1 oktober 2016, vervallen alle voorgaande voorwaarden en bepalingen.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en werkzaamheden van CopyCentre.

2.3 Voorwaarden van de opdrachtgever maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover deze voorwaarden door CopyCentre uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit schriftelijk door CopyCentre is bevestigd. Bovendien is CopyCentre te allen tijde gerechtigd, zowel voor als na het aanvaarden van de opdracht, zekerheid te verlangen van de opdrachtgever, bij gebreke waarvan de opdracht niet aanvaard wordt dan wel als niet gegeven wordt beschouwd.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMEN OVEREENKOMST

3.1 Elke offerte is vrijblijvend, tenzij daarbij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald. Mochten de in de offertes genoemde aantallen, formaten, gewichten, data of andere gegevens gewijzigd worden of bij de uitvoering van een opdracht afwijkingen worden geconstateerd met de voor deze opdracht uitgebrachte offerte, dan behoudt CopyCentre – ook wanneer reeds een opdrachtbevestiging mocht hebben plaatsgevonden – zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving aan of toestemming van de opdrachtgever het gewijzigde of afwijkende in rekening te brengen tegen de daarvoor dan geldende prijs en verplicht de opdrachtgever zich tot betaling daarvan.

3.2 Offertes zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de opdrachtgever verstrekte gegevens. CopyCentre aanvaardt voor de juistheid daarvan geen enkele aansprakelijkheid.

3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat CopyCentre de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

3.4 Alle offertes vervallen 30 dagen na dagtekening.

3.5 Bij samengestelde prijsopgaven en/of gehanteerde staffelprijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

ARTIKEL 4: PRIJZEN

4.1 De B.T.W. is bij de genoteerde prijzen nimmer inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2 Alle door CopyCentre gehanteerde prijzen zijn af bedrijf en derhalve exclusief verzendkosten. Indien op verzoek van opdrachtgever goederen geleverd worden dan zullen de kosten ten laste voor opdrachtgever komen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders afgesproken.

4.3 Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte geldende materiaalprijzen, loonkosten, belastingen alsmede valutaverhogingen ofwel, ingeval geen offerte is gedaan, op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende materiaalprijzen, loonkosten, belastingen alsmede valutaverhogingen.

4.4 Indien tengevolge van wijziging in de opdracht door de opdrachtgever de kosten voor CopyCentre stijgen, is CopyCentre gerechtigd deze meerdere kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever. CopyCentre heeft het recht om bij levering van goederen of het verrichten van diensten met een factuurwaarde lager dan € 50,- boven en naast de koopsom een afzonderlijk bedrag aan administratie- en/of behandelingskosten in rekening te brengen.

4.5 Bij nabestelling van een werk is CopyCentre verplicht, zo hij het niet meer tegen de oude prijs kan leveren, hiervan aan de opdrachtgever kennis te geven alvorens tot uitvoering over te gaan.

ARTIKEL 5: EIGENDOM/AUTEURSRECHTEN

5.1 Onder ontwerpen wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan alle ontwerpen, dtp-opmaken, tekeningen/illustraties, schetsen, bestekken, modellen, foto’s, teksten of andere digitale druk-/werkbestanden door CopyCentre vervaardigd, al dan niet in opdracht van opdrachtgever.

5.2 Op alle ontwerpen die door CopyCentre zijn vervaardigd, al dan niet in opdracht van opdrachtgever, rust auteursrecht. Het is niet toegestaan ontwerpen of delen van ontwerpen te gebruiken, kopiëren, te wijzigen, voor andere doeleinden te gebruiken, af te drukken of op enige andere wijze te reproduceren -zowel digitaal als fysiek- zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

5.3 Het aanleveren van hoge resolutie digitale bestanden in welke vorm dan ook is nimmer onderdeel van de prijs voor ontwerp, dtp-opmaak, dtp-handling, illustraties, fotografie, tekstschrijven en soortgelijke werkzaamheden tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

5.4 Alle ontwerpen die CopyCentre in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft vervaardigd, blijven eigendom van CopyCentre, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of derden ter hand zijn gesteld en ongeacht of opdrachtgever heeft betaald voor het vervaardigen daarvan.

5.5 CopyCentre heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten en promotie.

ARTIKEL 6: AFKOOP BESTANDEN/AUTEURSRECHT

6.1 Digitale drukbestanden en/of werkbestanden en/of auteursrecht kan worden afgekocht tegen een schriftelijk overeengekomen tarief.

6.2 Onder drukbestand wordt verstaan een hoge resolutie pdf-bestand, indien nodig voorzien van benodigde afloop en snijtekens.

6.3. Onder werkbestand wordt verstaan het bestand waarin het ontwerp geproduceerd is; Illustrator-, Indesign- en/of Photoshopbestanden en/of websiteprogrammatuur. Hieronder kunnen ook Word-, Excel- en/of Powerpointbestaden vallen.

6.4 Bij de afkoop van druk- en/of werkbestanden worden na betaling van het overeengekomen bedrag de overeengekomen bestanden aangeleverd volgens bovenstaande specificaties. Het auteursrecht en eigendom blijft te allen tijde bij CopyCentre, er wordt bij overeenkomst schriftelijk vastgelegd voor welke doeleinden opdrachtgever bestanden mag gebruiken en er mogen zonder schriftelijke toestemming van CopyCentre geen wijzigingen aangebracht worden in het ontwerp.

6.5 Bij afkoop van auteursrecht/eigendom krijgt opdrachtgever na betaling van de overeengekomen prijs de volledige rechten en vrijheid over de ontwerpen inclusief aanlevering van de digitale werkbestanden.

6.6 In geval van niet overeengekomen gebruik dan wel ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft CopyCentre recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder enig ander recht te verliezen.

ARTIKEL 7: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

7.1 CopyCentre spant zich ervoor in om aan haar gegunde opdrachten zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende Copycentre kan en mag worden verwacht.

7.2 De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de CopyCentre mogelijk te maken, zoals zorgdragen voor het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens, bestanden en/of materialen, waarvan CopyCentre aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

7.3 Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor door hem aangeleverde bestanden ten behoeve van druk-/print of andere productiedoeleinden. CopyCentre aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud, kwaliteit en/of het eindresultaat ongeacht of CopyCentre de aangeleverde bestanden bewerkt en/of drukklaar gemaakt heeft.

7.4 De opdrachtgever vrijwaart CopyCentre voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen, bestanden en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

7.5 CopyCentre is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen aan de opdrachtgever. Als meerwerk wordt beschouwd al datgene dat CopyCentre, hetzij op verzoek of last van de opdrachtgever, hetzij naar eigen inzicht moet verrichten boven de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden.

7.6 CopyCentre is gerechtigd om opdrachten of een onderdeel daarvan uit te laten voeren door derden.

7.7 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn, kan CopyCentre de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Daarmee gepaard gaande prijsaanpassing zal in overleg tussen partijen geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.

7.8 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, bestanden en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

7.9 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met CopyCentre, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt.

ARTIKEL 8: TELEFONISCHE OPDRACHTEN

8.1 Voor telefonische opdrachten of wijzigingen van opdrachten aanvaardt CopyCentre geen verantwoordelijkheid, tenzij deze schriftelijk door CopyCentre zijn bevestigd. De schriftelijke bevestiging door CopyCentre is bindend tussen partijen.

ARTIKEL 9: ZET- EN DRUKPROEVEN

9.1 De opdrachtgever kan druk- en/of digitale proeven ontvangen indien hij/zij daarom verzoekt. Kosten van proeven komen te allen tijde ten laste van opdrachtgever.

9.2 Digitale proeven zijn geen drukproeven, uitvoering en kleuren kunnen onder andere onder invloed van papier/materiaal afwijken.

9.3 Wijzigingen in proeven kunnen leiden tot verhoging van de ontwerp- en/of opmaakkosten. CopyCentre is gerechtigd deze kosten in rekening te brengen aan opdrachtgever.

9.4 Niet of niet tijdig akkoord geven op aangeleverde proeven kan vertraging opleveren in de leveringstermijn, CopyCentre is nimmer aansprakelijk voor hieruitvoortvloeiende kosten noch is dit een geldige reden tot tegemoetkoming en/of annulering van de opdracht.

9.5 CopyCentre is niet aansprakelijk voor afwijkingen, (type-)fouten en/of gebreken, door of namens de opdrachtgever niet verbeterd in de voor afdrukken gegeven proef of op andere wijze aangeleverde materialen en/of aangeleverde digitale bestanden. Kosten voor herdruk/herproductie komen te allen tijde voor rekening van opdrachtgever.

9.6 CopyCentre is niet aansprakelijk voor fouten die onopgemerkt zijn gebleven in door opdrachtgever gecontroleerde en/of voor akkoord bevonden proeven, kosten voor herdruk/herproductie zijn te allen tijde voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 10: LEVERINGSTERMIJN

10.1 Levering, respectievelijk uitvoering, geschiedt binnen de daarvoor normaal benodigde tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kan hiertoe het overwerk en andere gemaakte kosten extra in rekening worden gebracht.

10.2 Overeengekomen leveringstermijnen zijn altijd bij benadering aangegeven en nimmer als dwingende termijnen aan te merken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de overeengekomen termijn als dwingend te beschouwen is. Overschrijding van de termijn geeft de opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te beëindigen, betaling van de facturen achterwege te laten of schadevergoeding te eisen.

10.3 Indien CopyCentre tengevolge van overmacht niet of niet tijdig kan leveren, heeft CopyCentre het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever gehouden te zijn. Overmacht is aanwezig in alle gevallen dat het overschrijden van de levertijd niet te wijten is aan de schuld van CopyCentre. Als voorbeeld van overmacht geldt onder meer: storing in het bedrijf van CopyCentre of van toeleveranciers van CopyCentre, het te laat aanleveren van materialen door toeleveranciers en/of opdrachtgever van CopyCentre, werkstaking bij CopyCentre of haar toeleveranciers.

10.4 Overeengekomen leveringstermijnen gelden slechts indien en voor zover het te verwerken of te bezorgen materiaal e.d. op de overeengekomen tijd bij CopyCentre wordt afgeleverd. Indien tengevolge van niet tijdige levering de uitvoering van een opdracht binnen de overeengekomen termijn slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra transport, overwerk en/of expressebestellingen zal CopyCentre daartoe zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen daarvoor ontstane extra kosten voor rekening van de opdrachtgever komen. Bij niet tijdige aflevering is CopyCentre gerechtigd de datum van uitvoering nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van het materiaal bij CopyCentre dient te geschieden door de opdrachtgever.

ARTIKEL 11: LEVERINGEN

11.1 Materiaal of goederen die de opdrachtgever bij CopyCentre bezorgd of heeft laten bezorgen, verblijven bij CopyCentre voor risico van de opdrachtgever. CopyCentre is nimmer aansprakelijk voor schade aan of door dit materiaal of deze goederen toegebracht.

11.2 CopyCentre is gerechtigd 10% meer of minder te leveren dan overeengekomen zonder dat de opdrachtgever hieraan enig recht kan ontlenen, doch de opdrachtgever is verplicht het in dit kader meer geleverde af te nemen en te betalen. Aan de door CopyCentre te leveren goederen zijn geringe toleranties der maatvoering en kleur inherent. Dergelijke toleranties leveren geen tekortkoming van CopyCentre op. CopyCentre is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

11.3 Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van de opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand- en waterschade, diefstal of verduistering), tijdens het vervoer geleden. Bij aankomst van de goederen of het materiaal dient de opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen of het materiaal zich bevind(en)(t). Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient de opdrachtgever alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen.

11.4 Wanneer door CopyCentre verkochte goederen of aangeboden diensten na aan de opdrachtgever te zijn aangeboden door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende 10 dagen ter beschikking van de opdrachtgever. De goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van de opdrachtgever. Na voorgenoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname verschuldigd zou zijn, van de opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten.

ARTIKEL 12: BETALINGSCONDITIES

12.1 Alle betalingen moeten aan CopyCentre geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder enige aftrek of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12.2 Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan betaling bij gedeelten worden verlangd, waarvoor de bedragen en perioden vooraf dienen te worden overeengekomen met uitzondering van opdrachten waarbij vooraf niet te voorzien was dat deze langere verwerkingstijd zouden vergen. In dat geval is CopyCentre gerechtigd aan het einde van iedere kalendermaand de uitgevoerde werkzaamheden en/of deelleveringen te factureren.

12.3 Indien een factuur niet betaald is op de vervaldag zal de opdrachtgever vanaf die datum aan CopyCentre verschuldigd zijn een rente van 2% per maand, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is.

12.4 De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid ten gevolge van alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is krachtens eventuele andere facturen.

12.5 Alle kosten voor gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incasso zijn voor rekening van opdrachtgever en bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van €150,-. Daarnaast behoudt CopyCentre zich het recht voor om aan te haken bij de wettelijke regels omtrent gerechtelijke kosten. Alle kosten die gepaard gaan met gerechtelijke procedures zullen integraal op opdrachtgever verhaald worden.

12.6 Betaling door de opdrachtgever van een deel van het verschuldigde komt eerst in mindering op verschuldigde rente en kosten.

12.7 CopyCentre is, in het geval deze goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die CopyCentre besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft CopyCentre ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD

13.1 Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens CopyCentre uit hoofde van enige overeenkomst, welke CopyCentre met hem/haar is aangegaan, blijven de geleverde goederen eigendom van CopyCentre, onverminderd de verplichtingen van de opdrachtgever tot tijdige betaling, zulks tot meerdere zekerheid van zijn betalingsverplichtingen.

13.2 CopyCentre is bevoegd de goederen zonder enige ingebrekestelling bij overschrijding van de vervaltermijn terug te vorderen. De opdrachtgever is verplicht de goederen op de eerste vordering van CopyCentre onverwijld aan deze terug te geven: de kosten van teruggave zijn voor rekening van de opdrachtgever. De koper stelt CopyCentre op eerste verzoek in de gelegenheid de door CopyCentre geleverde goederen bij de opdrachtgever terug te halen. CopyCentre heeft het recht alle ruimtes van de koper waar mogelijkerwijs goederen van CopyCentre staan te betreden.

ARTIKEL 14: GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

14.1 De opdrachtgever heeft geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen en/of schadevergoeding vanwege gebrekkige levering. De opdrachtgever draagt het risico voor alle directe of indirecte schade ontstaan door de geleverde goederen dan wel verrichte werkzaamheden of gegeven adviezen.

14.2 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van CopyCentre beperkt tot het bedrag dat aan de opdrachtgever netto gefactureerd is terzake van de goederen en/of diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens, bestanden of materialen of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

ARTIKEL 15: AFWIJKINGEN

15.1 Geringe afwijkingen in afmeting, kwaliteit, kleur, hardheid, enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan nimmer op enkele exemplaren worden afgekeurd.

ARTIKEL 16: RECLAMEREN

16.1 Reclames moeten schriftelijk binnen 8 dagen na de ontvangst der goederen respectievelijk het verrichten van werkzaamheden in bezit van CopyCentre zijn. Na verloop van deze termijn van 8 dagen zullen de geleverde goederen, respectievelijk diensten, geacht worden in goede staat te zijn ontvangen.

16.2 Reclames betreffende factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum bij ons te worden ingediend.

16.3 Bij niet tijdig indienen van elk soort reclame verbeurt de koper het recht op reclame.

16.4 Reclames geven niet het recht aan de opdrachtgever om zijn/haar betalingsverplichting op te schorten of achterwege te laten.

16.5 CopyCentre is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- of telfouten of onduidelijkheden in offertes of opdrachtbevestigingen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachten of opdrachtbevestigingen geldt de uitleg van CopyCentre als bindend.

ARTIKEL 17: COULANCE

17.1 Eventuele afwijkingen van de voorwaarden ten gunste van de opdrachtgever, door CopyCentre te eniger tijd toegepaste voordelen voor de opdrachtgever, geven de opdrachtgever nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van zulk een afwijking, als voor hem/haar vaststaand, voor zich op te eisen.

ARTIKEL 18: VOLLEDIGHEID

18.1 Hoewel CopyCentre streeft naar volledigheid en nauwkeurigheid van de opgaven van aantallen en prijzen, aanvaardt CopyCentre geen aansprakelijkheid voor de volledigheid en/of juistheid van de door haar verstrekte gegevens.

ARTIKEL 19: OPSLAG

19.1 Voor drukwerk en andere goederen, welke langer dan 1 maand bij CopyCentre zijn opgeslagen, kan aan de opdrachtgever een bedrag voor opslag in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 20: ANNULERING

20.1 Indien een opdracht van 1 tot 21 dagen voor de overeengekomen begindatum van bezorging, verzending of uitvoering wordt geannuleerd om welke reden dan ook, heeft CopyCentre het recht boven de gemaakte kosten, waaronder begrepen kosten van derden, 30% van het oorspronkelijk te factureren bedrag in rekening te brengen.

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT

21.1 Op overeenkomsten tussen CopyCentre en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.